Logo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวดี สำหรับชาวเชียงรายและพะเยา
เมื่อประมาณวันที่ 20 มกราคม 2565


        
ลงนามในสัญญาวันนี้ รับโครงการฝากเกษตรกรเลี้ยงทันที 1 ตัว (10+1)

เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อการส่งออกออก โดยเกษตรกรสามารเข้าร่วมได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ 
#ช่องทางที่ 1 ใช้โคและหญ้าของบริษัท
 - รับโคเนื้อน้ำหนัก 220 – 250 กิโลกรัม ราคา กิโลกรัมละ 95 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับราคากลไลทางการตลาด)
 - รับหญ้า ราคาตันละ 2,000 บาท จำนวน 6 ตัน (1 ตัว ต่อ 1 ตัน ต่อ 1 เดือน)
 - เลี้ยงในระยะเวลา 6 เดือน ให้ได้น้ำหนัก 420 – 450 กิโลกรัม
 - ประกันราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 100 บาท (ซื้อหน้าฟาร์ม)

#ช่องทางที่ 2 ใช้โคของเกษตรกร และใช้หญ้าของบริษัท
 - โคของเกษตรกร มีน้ำหนักประมาณ 250 – 300 กิโลกรัม 
 - รับหญ้า ราคาตันละ 2,000 บาท จำนวน 6 ตัน (1 ตัว ต่อ 1 ตัน ต่อ 1 เดือน)
 - เลี้ยงในระยะเวลา 6 เดือน ให้ได้น้ำหนัก 420 – 450 กิโลกรัม
 - ประกันราคารับซื้อ กิโลกรัมละ 100 บาท (ซื้อหน้าฟาร์ม)

สำหรับโครงการฝากเลี้ยงเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่งพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรว่า เมื่อครบสัญญาแล้วทางบริษัทรับซื้อโคเนื้อแน่นอน และเมื่อลงนามในสัญญาเข้าร่วมโครงการจำนวนตั้งแต่ 10 ตัว จะได้รับโครงการฝากเกษตรกรเลี้ยง 1 ตัว (โค จำนวน 1 ตัว หญ้า จำนวน 6 ตัน)  และเมื่อครบสัญญาขายคืนบริษัทฯ จะรับซื้อในราคาประกัน ไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 100 บาท โดยหักต้นทุนของโคเนื้อและหญ้าออก และเกษตรกรรับส่วนต่างของราคาขายโคเนื้อ ซึ่งทำเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกแน่นอน

สำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อม สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกล่องข้อความ
หรือ โทร. 065-0096525 , 099-2682679
#thaicows #Juncao #ปศุสัตว์ครบวงจร