Logo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรแม่ฮ่องสอนมีเฮ!
เมื่อประมาณวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


        
เปิดรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท ผนึกกำลัง จำกัด ได้ร่วมมือกับ สจ.นายคำปัน  ประทีปพจน์ ซึ่งได้ลงนามในการเริ่มต้นเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก พร้อมกับเป็นตัวแทนบริษัทฯ เพื่อเปิดรับเกษตรกร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออกได้ โดยศูนย์กลางในการรับสมัครจะอยู่ที่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการวางแผน เพิ่มพื้นที่ในการปลูกหญ้าจวิ้นเฉ่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สามารถผลิตและส่งหญ้าจวิ้นเฉ่า ที่มีโปรตีน 14.8% ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 

เกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สจ.นายคำปัน  ประทีปพจน์ โทร.081-0202392  หรือสอบพามเพิ่มเติมในกล่องข้อความ หรือ ให้ทางบริษัทฯ เข้าไปแนะนำการเข้าร่วมโครงการฯได้ (โทร. 065-0096525 , 099-2682679)