Logo
Logo

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก

บริษัท ผนึกกำลัง จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปิดรับตัวแทนจังหวัด เพื่อดูแลเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อต่อกลับ
รายละเอียดข้อมูลการเข้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก
#เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ #โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก #โครงการปศุสัตว์ครบวงจร

บริษัท ผนึกกำลัง จำกัด อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปิดรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อส่งออก
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อความสะดวกในการต่อต่อกลับ

กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

รายละเอียดเงื่อนไขในการสมัครตัวแทน